Privacy Verklaring

Inleiding

AdBePro Administratie gebruikt uw persoonsgegevens om onze diensten aan u te kunnen leveren. Voor AdBePro Administratie is een verantwoorde omgang met uw persoonsgegevens van groot belang. Uw gegevens worden daarom zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt AdBePro Administratie zich aan de actuele wet- en regelgeving op het gebied van de Algemene verordening persoonsgegevens.

Gegevens behandeling

Hoe behandelen wij uw gegevens en waarvoor we dat doen. AdBePro Administratie legt dat graag uit in deze privacyverklaring. We vertellen graag in deze verklaring ook wat u zelf kunt beslissen over het gebruik van uw gegevens. Deze verklaring geldt voor alle diensten die AdBePro Administratie aanbiedt.

Dit is AdBePro Administratie

AdBePro Administratie is een administratiekantoor in Nederland. Sinds 2016 bieden wij voordelige administratieve diensten aan.

Deze gegevens verwerken wij

Persoonsgegevens zijn de gegevens die naar u, direct of indirect, te herleiden zijn. AdBePro Administratie beschikt over deze gegevens omdat u deze zelf aan ons verstrekt en doordat u gebruik maakt van onze diensten. Hieronder vind is er een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • BSN of RSIN
 • KvK Nummer
 • Geboorte datum
 • Voornamen
 • Achternaam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Bankrekeningen
 • Geslacht
 • Nationaliteit
 • Geboorte plaats
 • Inloggegevens Online omgeving BD
 • Kinderen
 • Burgerlijke staat
 • Website
 • BTW nummer
 • Gebruikersnaam inlogportaal

Hier voor gebruiken we uw gegevens

Berichten op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, afbeeldingen, berichten, enz.). De uitvoering van de overeenkomst tussen u en AdBePro Administratie. Als uw klant wordt bij ons, komt er een overeenkomst tot stand tussen u en AdBePro Administratie. We verwerken uw gegevens voor het uitvoeren van die overeenkomst en dus om onze diensten aan u te kunnen leveren. AdBePro Administratie kan geen diensten leveren zonder deze gegevens hiervoor te gebruiken. Daarnaast verwerken wij gegevens om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

Klant worden

We registreren de gegevens wat u invult op het aanvraagformulier. Zo kunnen wij onder andere uw aanvraag in behandeling nemen en uw administratieve belangen behartigen.

Om u te identificeren maken wij een kopie van uw legitimatie en uittreksel van uw kamer van koophandel. Wij zijn verplicht dit te controleren i.v.m. de WWFT. Naast de fysieke check-up starten wij een cliënten onderzoek.

Administratieve verwerking

Ook verwerken we uw gegevens om de relatie tussen u en AdBePro Administratie te beheren eneventueel te optimaliseren, bijvoorbeeld in verband met vraagbehandeling, advisering, klachtafhandeling, storingsopheffing.

Facturatie

Om uw facturen te kunnen sturen en die te kunnen incasseren, moeten we weten welke dienst u bij ons heeft afgenomen hierdoor registeren wij uw abonnement in ons intern CRM-Systeem.

Incassering

Omdat u bij het afsluiten van de dienstverlening wellicht gekozen heeft voor het automatisch incasseren van uw rekening controleren wij of u daadwerkelijk kunt beschikken over de door uw opgegeven betaalrekening. Daarom vragen we u bij het afsluiten van het abonnement om een kopie bankpas van de betreffende rekening.

Informatie delen met derde

ndien ACB Administratie het noodzakelijk vindt om een specialist in te schakelen zoals, salarisverwerker, fiscalist, hypotheekadviseur, pensioenadviseur of overige specialisten dan vraagt AdBePro Administratie ten aller tijde uw toestemming. Daarnaast geeft AdBePro Administratie dan ook aan welke gegevens doorgestuurd worden.

Naast het actief doorsturen delen wij uw gegevens ook met bijvoorbeeld de belastingdienst, softwareleverancier deze derde hebben we geanalyseerd en weten we dat ook zij AVG compliance zijn.

Gerechtvaardigd belang van AdBePro Administratie

Naast de gegevens die we nodig hebben voor het uitvoeren van de overeenkomst die u met ons hebt, verwerken wij uw gegevens voor interne analyses, Bench mark en educatieve doeleinden uitoefening van

onze dienstverlening. Zo kunnen we op basis van (geaggregeerde) gegevens van onze klanten onderzoekenof er behoefte is aan nieuwe producten of andere diensten

Uw postadres, e-mailadres en (mobiele) telefoonnummer, zoals deze bij ons bekend zijn, gebruiken we om communicatie doeleinde. Dit kan via ons inlogportaal, e- mail, telefonisch of per post plaatsvinden.

Indien u uw rekening niet betaalt, ook niet nadat we u daar meerdere herinneringen voor hebben gestuurd, kunnen we onze vordering op u overdragen aan een incassobureau. Het incassobureau ontvangt van ons dan uw gegevens die nodig zijn om de vordering te kunnen incasseren, zoals; naam, adresgegevens, interne betaalafspraken en analyses van uw betaalgedrag en de factuur waar het om gaat.

Wij verkopen uw persoonsgegevens niet aan derden ten behoeve van marketing of verkoopactiviteiten.

Toestemming

AdBePro Administratie kan u ook om toestemming vragen om bepaalde persoonsgegevens te mogen verwerken. Als u daarvoor toestemming heeft gegeven, kan u die op elk gewenst moment weer intrekken. Dit kan via een email naar info@adbepro.nl Het intrekken van uw toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Tot op heden verwerkt AdBePro Administratie alleen gegevens om onze overeenkomst na te leven.

Het voldoen aan wettelijke verplichtingen

In bepaalde gevallen is AdBePro Administratie wettelijk verplicht medewerking te verlenen aan een bevel om persoonsgegevens van klanten te verstrekken aan bevoegde overheidsinstanties. De verdere verwerking van die gegevens valt onder de verantwoordelijkheid van die overheidsinstanties. Wij werken alleen mee aan een dergelijk bevel als we hebben vastgesteld dat dit aan de wettelijke vereisten daarvoor voldoet.

In sommige gevallen zijn we wettelijk verplicht (service)berichten te sturen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de situatie dat wij de algemene voorwaarden of onze privacy reglement hebben gewijzigd. Wij brengen u daar dan van op de hoogte.

Zo lang worden persoonsgegevens bewaard

We bewaren uw persoonsgegevens in ieder geval tijdens de looptijd van uw abonnement. Dat betekent niet datwe deze gegevens gedurende deze periode beschikbaar houden voor alle in deze privacyverklaring genoemde doeleinden, maar alleen voor zover dat voor een specifiek doel noodzakelijk is. Als er geen grondslag meer bestaat om uw gegevens te raadplegen, worden deze definitief uit onze systemen verwijderd. In het geval van wettelijke verplichte opslag van persoons- en verkeersgegevens bewaart AdBePro Administratie uw gegevens voor de wettelijk verplicht gestelde periode en worden deze na het verstrijken van deze periode definitief uit onze systemen verwijderd.

Beveiliging

dBePro Administratie neemt de bescherming van de gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat de gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur uw suggestie naar info@adbepro.nl

Mocht er sprake zijn van een situatie waarin het risico bestaat dat de gegevens toch zijn gelekt en dit nadelige gevolgen voor u zou kunnen hebben, dan stelt AdBePro Administratie u daarvan op de hoogte enwordt er een melding gemaakt bij de Autoriteiten Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die AdBePro Administratie van u heeft. Deze rechten worden hieronder uitgelegd. Als u AdBePro Administratie een verzoek stuurt over één van deze rechten, zal AdBePro Administratie hier in principe binnen vier weken uitvoering aan geven. Het doen van een verzoek is kosteloos, tenzij de ongegronde of buitensporige verzoeken doet. Voordat we aan uw verzoek kunnen voldoen, zijn we wettelijk verplicht u te identificeren. We kunnen daarom om aanvullende gegevens vragen. Als we een verzoek weigeren, zullen we toelichten van reden geven.

Recht op inzage van uw persoonsgegevens

Als klant heeft u het recht op inzage in uw persoonsgegevens. U kunt de persoonsgegevens inzien in uw digitale omgeving van AdBePro Administraties. Bovendien leggen we uw in deze privacyverklaring precies uit wat we met deze gegevens doen.

Recht op correctie of verwijdering van je persoonsgegevens

Als klant heeft u het recht om de persoonsgegevens te laten verbeteren of aanvullen als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn. U kunt dit zelf regelen hiervoor kunt u contact opnemen met de klantenservice.

U kunt daarnaast een verzoek doen om uw gegevens te laten verwijderen. Dit kan via info@adbepro.nl In dat verzoek moet u zoveel mogelijk aangeven welke gegevens u verwijderd wilhebben.

We kunnen niet aan uw verzoek tot verwijdering voldoen voor zover wij uw gegevens nog nodig hebben om diensten aan u te kunnen leveren. Houd er rekening mee dat zolang u klant bent bij AdBePro Administratie dit het merendeel is van alle persoonsgegevens die we van u hebben. Bovendien kunnen we geen uitvoering geven aan uw verzoek voor zover deze gegevens als bewijs dienen in een discussie over uw facturen, geleverde adviezen en/of opgemaakte aangiftes, voor zover we wettelijk verplicht zijn uw gegevens te bewaren of als we uw gegevens nodig hebben ten behoeve van opsporing van crimineel gedragen behoeve van de nalevering van de WWFT.

Recht van bezwaar en recht op beperking van het gebruik

Voor eventuele bezwaren tegen verwerking van uw gegevens voor andere doelen dan noodzakelijk voorde uitvoering van onze overeenkomst met u of noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting, kunt u bezwaar mailen naar info@adbepro.nl

Tevens heeft u in een aantal gevallen het recht op beperking van het gebruik van uw gegevens. Als u denkt dat de verwerking van uw gegevens door AdBePro Administratie onrechtmatig is of als wij uw gegevens niet langer nodig hebben, maar u wilt zelf dat deze gegevens niet worden gewist, dan kun u een verzoek tot beperking van de verwerking doen. U kunt uw verzoek mailen naar info@adbepro.nl Uw gegevens blijven dan opgeslagen maar worden in principe verder niet gebruikt. Het verzoek tot beperking kan ook worden gedaan als u nog wacht op een controle van uw gegevens of op een antwoord op uw verzet tegen het gebruik.

Recht op data portabiliteit

U kunt AdBePro Administratie vragen om een (digitaal) afschrift van uw persoonsgegevens die we verwerken om onze overeenkomst met u uit te voeren of de persoonsgegevens die we met uw toestemming verwerken. Enig verzoek kunt u richten aan info@adbepro.nl

Contact

Als u vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van onze privacyverklaring, neem dat gerust contact metons op. Dat kan door te mailen naar info@adbepro.nl of een brief te sturen naar AdBePro Klantenservice, o.v.v. Privacy, AdBePro Administratie Platinaweg 25, 2544 EZ te Den Haag.

Deze privacyverklaring is geldig vanaf 1 januari 2020. We zullen deze verklaring regelmatig updaten. We raden u daarom aan deze privacyverklaring regelmatig door te nemen om te zien wat we veranderd hebben.